Všeobecné pravidlá súťaže na Facebook a Instagram

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ súťaže

STER CENTURY CINEMAS, s. r. o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, IČO: 47907380, IČ DPH: SK2024145035, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 100669/B(ďalej len„organizátor);

 
Prevádzky organizátora
  • Ster Century Cinemas Žilina, Mirage shopping center, Námestie A. Hlinku 7b, 01001 Žilina, 0911 957 957, zilina@stercentury.sk

  • Ster Century Cinemas Košice, OC Galéria, Toryská 5, 040 11 Košice, 0903 612 323, kosice@stercentury.sk

  • Ster Century Cinemas Prievidza, OC Korzo, Nábrežná 1913/5A, 971 01 Prievidza, 0904 116414, prievidza@stercentury.sk

  • Ster Century Cinemas Spišská Nová Ves, OC Madaras, Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves, 0904 116 480, snv@stercentury.sk

(ďalej len“kiná organizátora”)

 
Miesto priebehu súťaže

Súťaž prebieha spoločne na území Slovenskej republiky prostredníctvom sociálnej siete FACEBOOK a INSTAGRAM(ďalej len"miesto konania súťaže",“MKS”).

Podmienky účasti v súťaži

Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti FACEBOOK(facebook.com) a INSTAGRAM(instagram.com), má po celý čas trvania súťaže aktívny svoj FACEBOOK účet alebo INSTAGRAM účet a splní stanovené pravidlá súťaže(ďalej len"súťažiaci"). Súťažiaci sa zaväzuje dodržiavať všetky pravidlá používania siete FACEBOOK uvedené na www.facebook.com/terms.php a siete INSTAGRAM help.instagram.com/581066165581870. Hlasujúci má po celý čas trvania súťaže aktívny účet FACEBOOK alebo INSTAGRAM.

Odovzdanie výhry

Výherca je povinný bezodkladne po tom, ako dostane informáciu, že vyhral, najneskôr však do 7 dní, oznámiť sprostredkovateľovi túto skutočnosť prostredníctvom facebookovej správy danému kinu, ak nie je uvedené inak. Organizátor si, pred odovzdaním výhry, vyhradzuje právo vyzvať výhercu, aby preukázal skutočnosť, že je osobou, ktorá výhru vyhráva. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o odovzdaní výhry.

Pokiaľ súťaž prebieha na facebookovom účte jedného z kín STER CENTURY CINEMAS, organizátor odovzdá výhru výhercovi priamo v kine. Pokiaľ prebieha na spoločnom Instagramovom profile STER CENTURY CINEMAS, tak cenu odozdá organizátor v kine zo siete organizátora(Žilina, Košice, Prievidza, Spišská Nová Ves), ktoré si výherca vyberie. Organizátor neposiela výhru poštou. V prípade, ak sa nepodarí výhru odovzdať výhercovi alebo sa výherca o výhru neprihlási organizátorovi ani do 10 dní odo dňa pokusu kontaktovať ho alebo odovzdať výhru, výherca stráca právo na získanie výhry.

Ďalšie dôležité podmienky Súťaže

Usporiadateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť.

Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.

Prípadné námietky ku priebehu súťaže je možné organizátorovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, napríklad v dôsledku duplicity FACEBOOK alebo INSTAGRAM účtov, nemá nárok na výhru.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie, či profil FACEBOOK alebo INSTAGRAM vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania(napr.: duplicitné účty FACEBOOK alebo INSTAGRAM).

Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie, či FACEBOOK, INSTAGRAM profil odporuje pravidlám sociálnej siete FACEBOOK, INSTAGRAM. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia, bude taký účet nahlásený ako podvodný a vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného pracovníka spoločnosti FACEBOOK, INSTAGRAM.

Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v akcii(predovšetkým funkčnosť siete FACEBOOK, INSTAGRAM). Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre a za doručenie výhry zaslané prostredníctvom doručovateľa poštových služieb.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci sprostredkovateľa a organizátora súťaže, osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby, podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, nemôže dostať výhru, ktorá  prepadne v prospech usporiadateľa súťaže.

Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti FACEBOOK, INSTAGRAM. Účastník súťaže je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie organizátorovi a usporiadateľovi súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti FACEBOOK, INSTAGRAM.